TIP #27: Kiểm tra tốc độ mạng Server

29/05/2020

Để kiểm tra tốc độ mạng server Linux bằng command line bạn có thể dùng command của speedtest. Cách làm như sau:

Cài đặt

Ubuntu/Debian

sudo apt-get install gnupg1 apt-transport-https dirmngr
export INSTALL_KEY=379CE192D401AB61
# Ubuntu versions supported: xenial, bionic
# Debian versions supported: jessie, stretch, buster
export DEB_DISTRO=$(lsb_release -sc)
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys $INSTALL_KEY
echo "deb https://ookla.bintray.com/debian ${DEB_DISTRO} main" | sudo tee  /etc/apt/sources.list.d/speedtest.list
sudo apt-get update
# Other non-official binaries will conflict with Speedtest CLI
# Example how to remove using apt-get
# sudo apt-get remove speedtest-cli
sudo apt-get install speedtest

Fedora/CentOS/Redhat

sudo yum install wget
wget https://bintray.com/ookla/rhel/rpm -O bintray-ookla-rhel.repo
sudo mv bintray-ookla-rhel.repo /etc/yum.repos.d/
# Other non-official binaries will conflict with Speedtest CLI
# Example how to remove using yum
# rpm -qa | grep speedtest | xargs -I {} sudo yum -y remove {}
sudo yum install speedtest

Kiểm tra tốc độ mạng của server

Liệt kê danh sách server test gần nhất:

$ speedtest -L
speedtest linux

Cột đầu tiên là ID của server, chọn ID của server cần test. Tham số “-L” chỉ list ra những server test gần vị trí server của bạn nhất, do đó, nếu bạn muốn test băng thông quốc tế hoặc test tốc độ đến một vị trí cụ thể nào đó thì có thể lựa chọn server ID trong danh sách đầy đủ tại đây.

Tiến hành kiểm tra với ID của server mà bạn đã chọn ở bước trên, ví dụ mình chọn server có ID 6106:

$ speedtest -s 6106
kiểm tra tốc độ mạng speedtest

Kết quả trả về sẽ thể hiện tốc độ download/upload, đồng thời cũng kèm theo link kết quả để có thể view bằng browser.

Tham khảo:

Hãy tham gia Group Telegram của nhóm Quản Trị Linux để học hỏi và thảo luận kiến thức với các thành viên khác.